You are here:

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn trên website tracuuhoadon.gdt.gov.vn

11/05/2020

Tra cứu hóa đơn là 1 trong nhiều chức năng trên website tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu thông tin chi tiết của từng hóa đơn để biết hóa đơn còn giá trị sử dụng hay không còn giá trị sử dụng (hoá đơn của người nộp thuế ngừng hoạt động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không còn giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Thao tác tra cứu hóa đơn

Chọn menu Thông tin hóa đơn trên trang chủ

Nhập các thông tin tìm kiếm trên phần Điều kiện tra cứu
Nhập các thông tin tìm kiếm trên phần Điều kiện tra cứu

NSD có thể nhập các thông tin tìm kiếm trên phần Điều kiện tra cứu.

 • Mã số Thuế người HHDV: NSD nhập mã số Thuế tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ
  • Hóa đơn do Cục Thuế phát hành: Là mã số Thuế của tổ chức, cá nhân mua hóa đơn hoặc được cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn tại Cơ quan Thuế
  • Hóa đơn tổ chức, cá nhân tự in, đặt in: là mã số Thuế của tổ chức, cá nhân thông báo phát hành hóa đơn tự in/đặt in/điện tử với Cơ quan Thuế
  • Hoá đơn còn tồn đến ngày 31/12/2010: thông tin mã số Thuế, tên, địa chỉ trên Bảng kê hoá đơn còn tiếp tục sử dụng
 • Mẫu số:  Nhập ký hiệu mẫu hóa đơn của hóa đơn do Cục Thuế/Tổ chức, cá nhân thông báo phát hành cần tìm kiếm.
 • Ký hiệu hóa đơn: nhập thông tin ký hiệu hóa đơn của hóa đơn do Cục Thuế /Tổ chức, cá nhân phát hành cần tìm kiếm.
 • Số hóa đơn: Nhập vào số hóa đơn của hóa đơn do Cục Thuế/Tổ chức, cá nhân phát hành cần tìm kiếm

Nhấn nút Tìm kiếm chức năng sẽ hiển thị ra các thông tin tìm kiếm được bằng cách kết hợp các tham số tra cứu phía trên. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần thông tin kết quả tìm kiếm. Các thông tin trên trang kết quả tra cứu hóa đơn bao gồm:

Kết quả tra cứu
Kết quả tra cứu

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ

 • Người bán HHDV: Hiển thị thông tin mã số Thuế và tên của tổ chức cá nhân có hóa đơn mua/thông báo phát hành với Cơ quan Thuế.
 • Địa chỉ: hiển thị thông tin địa chỉ của tổ chức, cá nhân có hóa đơn mua/thông báo phát hành với Cơ quan Thuế
  • Hóa đơn do Cục Thuế phát hành Là mã số Thuế của tổ chức, cá nhân mua hóa đơn hoặc được cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn tại Cơ quan Thuế
  • Hóa đơn đặt in, tự in:  thông tin mã số Thuế, tên, địa chỉ trên thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức cá nhân hoặc
  • Hoá đơn còn tồn đến ngày 31/12/2010: thông tin mã số Thuế, tên, địa chỉ trên Bảng kê hoá đơn còn tiếp tục sử dụng
 • Trạng thái hoạt động:  Hiển thị thông tin về trạng thái hoạt động của mã số Thuế trong hệ thống đăng ký Thuế ở thời điểm hiện tại.
 • Cơ quan Thuế quản lý: hiển thị thông tin về Cơ quan Thuế quản lý tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn. Nếu cơ quan Thuế quản lý là Chi cục thể thì sẽ hiển thị thêm thông tin về Cơ quan Thuế cấp trên.

Thông tin hóa đơn

 • Mẫu số: hiển thị thông tin về ký hiệu mẫu của hóa đơn
 • Ký hiệu hóa đơn: hiển thị thông tin về ký hiệu của hóa đơn
 • Số hóa đơn: hiển thị thông tin về số hóa đơn
 • Hình thức hóa đơn: hiển thị thông tin về hình thức in của hóa đơn. Có một trong ba hình thức sau:
  • Hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn tự in
  • Hóa đơn đặt in
 • Ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua: hiển thị ngày mua/ngày cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn tại Cơ quan Thuế nếu là hóa đơn do Cục Thuế phát hành hoặc hiển thị thông tin ngày bắt đầu sử dụng trên thông báo phát hành nếu là hóa đơn tự in/đặt in của tổ chức, cá nhân hoặc ngày 01/01/2011 nếu là hoá đơn còn tồn đến 31/12/2010 tổ chức, cá nhân đăng ký tiếp tục sử dụng.
 • Thông tin phát hành:
  • Đối với Hóa đơn do Cục Thuế phát hành thì nhấn vào Link Xem thông tin chi tiết tại đây để liên kết đến trang xem thông tin hoá đơn bán hoặc phiếu cấp lẻ, phiếu bán lẻ.
  • Đối với Hoá đơn còn tồn đến 31/12/2010, nếu là hoá đơn còn tồn đến 31/12/2010 đăng ký tiếp tục sử dụng. Nhấn vào Link Xem thông tin chi tiết tại đâyđể liên kết đến trang xem thông tin Bảng kê hoá đơn tồn đến 31/12/2010 đăng ký tiếp tục sử dụng.
  • Đối với Hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in, đặt in, điện tử thì nhấn vào link Xem thông tin chi tiết tại đây để liên kết đến trang xem thông tin hoá đơn do Tổ chức, cá nhân phát hành.
 • Hoá đơn hết giá trị sử dụng: Hiển thị thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng và lý do nếu hoá đơn đã có thông báo hết giá trị sử dụng, cụ thể:
  • Hóa đơn không còn giá trị sử dung (Đã có báo cáo mất, cháy, hỏng): cho phép xem thông tin chi tiết thông báo mất, cháy, hỏng khi NSD bấm vào chữ Xem thông tin chi tiết tại đây
  • Hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Đã có thông báo hủy): cho phép xem thông tin chi tiết thông báo hủy khi NSD có thể vào chữ Xem thông tin chi tiết tại đây
  • Hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Hóa đơn của cơ sở kinh doanh bỏ địa địa chỉ kinh doanh mang theo): cho phép xem thông tin chi tiết thông báo hóa đơn tổ chức, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh mang theo khi NSD bấm vào chữ Xem thông tin chi tiết tại đây
  • Hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Hóa đơn của tổ chức, cá nhân hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác): cho phép xem thông tin chi tiết thông báo hóa đơn tổ chức, cá nhân cho bán khi NSD bấm vào chữ Xem thông tin chi tiết tại đây
  • Hóa đơn đã xóa bỏ: cho phép xem danh sách hóa đơn xóa bỏ trên báo cáo tình hình sử dụng của tổ chức, cá nhân khi NSD bấm vào chữ Xem thông tin chi tiết tại đây
 • Ghi chú: Hiển thị thông tin thay đổi của hoá đơn (nếu có)
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên báo cáo mất, cháy, hỏng đã bị thay đổi: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai trên nhiều báo cáo mất, cháy, hỏng đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các báo cáo này đã bị điều chỉnh có kê khai hoá đơn đang tra cứu.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên thông báo kết quả hủy đã bị thay đổi: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết thông báo huỷ đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai trên nhiều thông báo huỷ đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các thông báo huỷ đã bị điều chỉnh có kê khai hoá đơn đang tra cứu.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên thông báo phát hành đã bị thay đổi:  NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết thông báo phát hành đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai trên nhiều thông báo phát hành đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các thông báo phát hành đã bị điều chỉnh có kê khai hoá đơn đang tra cứu.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai xoá bỏ trên báo cáo sử dụng (Mẫu BC26/AC) đã bị thay đổi: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết thông tin hoá đơn xoá bỏ trên báo cáo sử dụng đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai xoá bỏ trên nhiều báo cáo sử dụng đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các báo cáo sử dụng đã bị điều chỉnh có kê khai xoá bỏ hoá đơn đang tra cứu.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên hoá đơn bán ấn chỉ đã bị xoá: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết hoá đơn bán đã bị xoá.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo đã bị thay đổi: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai trên nhiều thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh đã bị điều chỉnh có kê khai hoá đơn đang tra cứu.
  • Đối với Hoá đơn đã kê khai trên thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra đã bị thay đổi: NSD bấm vào Link ngày nhập để xem chi tiết thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng đã bị điều chỉnh. Nếu kê khai trên nhiều thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng đã bị điều chỉnh thì hiển thị nhiều Link đến các thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng  đã bị điều chỉnh có kê khai hoá đơn đang tra cứu.

Hiển thị Không tìm thấy hóa đơn thỏa mãn điệu kiện tìm kiếm trong trường hợp không có kết quả tra cứu. NSD có thể bấm  vào chữ tại đây để tham khảo thông tin hóa đơn phát hành trước năm.

Trên đây là chi tiết cách tra cứu hóa đơn trên website tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Nếu vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được hướng dẫn chi tiết hơn.

TIN Holdings

TIN Holdings

Trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp SMEs với các giải pháp như: Pháp lý, Kế toán - Thuế, Nhân sự, Xây dựng hệ thống, Giải pháp văn phòng,... Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn trở nên hiệu quả và ngày càng phát triển.