You are here:

Quy định và trình tự về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Cũng giống như thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi thông tin nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư bao gồm: mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư,…

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy chứng nhận nhằm để quản lý hoạt động của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam. Theo Điều 40, Luật đầu tư quy định rất rõ khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các thông tin được thay đổi có quy định cụ thể như sau:

Thay đổi thông tin doanh nghiệp

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ liên lạc trụ sở chính: số điện thoại, Fax, Email, Website,…
 • Thay đổi thông tin, chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thay đổi về thông tin cá nhân và số lượng của thành viên, cổ đông công ty.
Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật phải đổi giấy phép đầu tư
Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật phải đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi nghành nghề kinh doanh

 • Thu hẹp lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh
 • Bổ sung linh vực, ngành nghề kinh doanh

Thay đổi vốn điều lệ

 • Tăng vốn điều lệ
 • Giảm vốn điều lệ
Việc tăng giảm vốn đầu tư phải thay đổi giấy phép đầu tư
Việc tăng giảm vốn đầu tư phải thay đổi giấy phép đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để có thể tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

Thời gian hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy trình về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Bước 1: Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý: mã số thuế của doanh nghiệp cũng là số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 2: Hoàn tất thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thông tin đã đăng ký điều chỉnh.
 • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Bước 5: Đăng thông báo mẫu dấu mới của doanh nghiệp.

Để tăng trưởng sự đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã mở rộng nghành nghề lĩnh vực đầu tư nước ngoài, dẫn đến sự thay đổi định hướng kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam kéo theo đó là việc thay đổi giấy phép đầu tư. Trên đây là toàn bộ quy định và trình tự về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Quý doanh nghiệp hãy đối chiếu với tình hình doanh nghiệp của mình, để có phương án chuẩn bị sao cho hợp lý và nhanh chóng nhất.