You are here:

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đầu tư phát triển

Thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, đã kéo theo nhiều doanh nghiệp đầu tư gia nhập vào thị trường kinh tế, cũng như việc thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh và gia tăng thu nhập đã giúp cho nhà nước ổn định nguồn thu ngân sách. Bên cạnh đó, chính phủ cũng có những chính sách ưu đãi giúp thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam, trong đó chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.

Vai trò của thuế doanh nghiệp trong phát triển Nhà nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy đầu tư theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược và phát triển toàn diện của Nhà nước. Vì vậy, thúc đẩy và thu hút đầu tư trở thành yêu cầu cấp thiết đối với pháp luật thuế TNDN. Yêu cầu này đã được thể hiện một cách rõ nét qua các quy định của pháp luật thuế TNDN.

Thuế đong vai trò quan trọng trong phát triển đất nước
Thuế đóng vai trò quan trọng trong phát triển đất nước

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất trong khu vực

Đầu tiên chúng ta phải nói về quy định về mức thuế suất. Thuế suất là một bộ phận cấu thành cơ bản của hệ thống thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng, với ý nghĩa biểu thị mức độ động viên cao hay thấp trên mỗi đơn vị thu nhập. Các quy định pháp luật thuế TNDN về mức thuế suất có sự thay đổi qua các thời kỳ khác nhau với xu hướng giảm nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Hiện tại ở Việt Nam mức thuế suất áp dụng cho các doanh nghiệp hiện tại thấp hơn các nước trong khu vực và trên thế giới rất nhiều. Vì chính phủ đã nhìn ra cơ hội đầu tư từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Luật thuế TNDN đã quy định mức thuế suất mới theo đó thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22%, áp dụng từ ngày 01/01/2014. Thuế suất này được giảm xuống 20% từ ngày 01/01/2016. Đối với DN có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% sẽ giảm xuống còn 17% từ ngày 01/01/2016.

Điều đó đã giúp cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào thị trường Việt Nam nhận thấy lợi nhuận sẽ cao hơn so với chi phí bỏ ra. Đây là tín hiệu rất mừng cho nền kinh tế Việt Nam.

Thuế suất tại Việt Nam thuộc mức trung bình trong khu vực
Thuế suất tại Việt Nam thuộc mức trung bình trong khu vực

Ưu đãi về thuế có lợi cho doanh nghiệp đầu tư

Thứ hai, quy định về ưu đãi thuế TNDN. Điều 13, 14 Luật thuế TNDN 2008 quy định 2 hình thức ưu đãi thuế là ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với một số lĩnh vực, địa bàn cần khuyến khích đầu tư. Đối với các dự án cần đặc biệt khuyến khích đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao, thời gian ưu đãi thuế suất có thể kéo dài thêm (tối đa thêm 15 năm nữa). Việc quy định ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn thuế nhằm mục đích tác động đến hoạt động đầu tư vốn và tổ chức sản xuất, kinh doanh của các DN. Có thể khẳng định rằng, các quy định về chính sách ưu đãi thuế đã thể hiện sự quan tâm đúng mức của Nhà nước đối với các DN nộp thuế, đồng thời góp phần chia sẻ gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho DN duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những thay đổi về chính sách ưu đãi thuế và thuế suất đã đưa lại những hiệu quả ngày càng cao trong thu hút và thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, số lượng các dự án FDI vào Việt Nam ngày càng tăng đã minh chứng cho nhận định này.

Song song với hiệu quả về kinh tế, thuế thu nhập doanh nghiệp còn thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam. Điều này đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động, kéo theo đó là nâng cao mức thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Qua đó góp phần xoá đói giảm nghèo và hạn chế các tệ nạn xã hội.