You are here:

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Đặc biệt là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì quy định về thủ tục kê khai thuế… sẽ phức tạp hơn, được nhà nước quản lý chặt chẽ hơn. Hoạt động kinh doanh bất động sản cũng vậy. Như vậy, quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quy định thế nào?

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý quản lý thuế TNDN đối với công ty bất động sản
Căn cứ pháp lý quản lý thuế TNDN đối với công ty bất động sản

2. Quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp về hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Theo quy định pháp luật, luật thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quy định như sau:

  • Thứ nhất, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động bất động sản trên cùng địa bàn nơi công ty đặt trụ sở chính thì tiến hành kê khai thuế tại cơ quan quản lý trực tiếp quản lý thuế của doanh nghiệp.
  • Thứ hai, nếu doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản khác với địa bàn nơi công ty đặt trụ sở chính thì tiến hành kê khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.
  • Thứ ba, đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phát sinh thường xuyên thì tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng không diễn ra thường xuyên thì doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.
  • Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02/TNDN.

Quy định về thuế TNDN công ty bất động sản phải nộp
  • Thứ tư, doanh nghiệp thường xuyên phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp thường xuyên phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.
  • Nếu khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì thực hiện theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Trong một quý doanh nghiệp phát sinh nhiều hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp được lập bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 02-1/TNDN ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Nếu doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản muốn kê khai thuế theo từng hợp đồng kinh tế thì tiến hành kê khai thuế như trường hợp phát sinh không thường xuyên như đã nêu trên, và không phải kê khai tạm tính hàng quý.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được kê khai tùy theo số lần phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, việc xác định tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đúng và hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thướng rất khó khăn đối với nhà đầu tư chưa am hiểu pháp lý hoặc kinh nghiệm xử lý hồ sơ. Để kế hoạch kinh doanh được triển khai đúng kế hoạch, quý khách để lại thông tin dưới đây, để được các chuyên viên tư vấn kế toán – thuế TinLaw để được hưỡng dẫn chi tiết hơn.